ประชาสัมพันธ์

International Conference International Conference Tuesday, 24 March 2015 ด่วน!! ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 More detail
โครงการพลังสื่อพลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โครงการพลังสื่อพลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง Thursday, 26 February 2015     พลังสื่อ พลังพลเมือง การแสดงผลงานของเครือข่ายทศกัณฐ์ไทยวน - ลาวเวียง เมื่อเด็กอยากเล่า ตอน โขนสด ผู้นำ รำ ฟ้อน ชีวิตที... More detail
Proceeding for Transforming Communication Landscape: Lessons from ASEAN+ Proceeding for Transforming Communication Landscape: Lessons from ASEAN+ Wednesday, 09 July 2014 Proceeding for Transforming Communication Landscape: Lessons from ASEAN+ (Please click on the Link above for download)    UMFCCI, Yangon, Myanmar April 6-8, 2014 The Emerald Hotel Bangkok April 9-11, 2014 Organized by ASEAN Media and Communication Studies and Research Center (AMSAR) School of Communication Arts Univer... More detail

Contact Us

ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน
(ASEAN Mass Communication Studies and Research Center/ AMSAR)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 9 ชั้น 3
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง  10400

  • : 662 - 697- 6631

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

คณะ : บริหารธุรกิจ | บัญชี | เศรษฐศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | นิเทศศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายกิจการนักศึกษา | สำนักอำนวยการ | สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน

ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ | ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ | ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs |ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน |ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า | สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ | ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา | สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย | AEC Strategy Center

บริการวิชาการ : ศูนย์บริการวิชาการ | ศูนย์ภาษา UTCC | วารสารวิชาการ