ประชาสัมพันธ์

International Conference International Conference Tuesday, 24 March 2015 ด่วน!! ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 More detail
Proceeding for Transforming Communication Landscape: Lessons from ASEAN+ Proceeding for Transforming Communication Landscape: Lessons from ASEAN+ Wednesday, 09 July 2014 Proceeding for Transforming Communication Landscape: Lessons from ASEAN+ (Please click on the Link above for download)    UMFCCI, Yangon, Myanmar April 68, 2014 The Emerald Hotel Bangkok April 911, 2014 Organized by ASEAN Media and Communication Studies and Research Center (AMSAR) School of Communication Arts Univer… More detail

Contact Us

ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน
(ASEAN Mass Communication Studies and Research Center/ AMSAR)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 9 ชั้น 3
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง  10400

  • : 6626976631

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

คณะ : บริหารธุรกิจ | บัญชี | เศรษฐศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | นิเทศศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายกิจการนักศึกษา | สำนักอำนวยการ | สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน

ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ | ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ | ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs |ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน |ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า | สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ | ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา | สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย | AEC Strategy Center

บริการวิชาการ : ศูนย์บริการวิชาการ | ศูนย์ภาษา UTCC | วารสารวิชาการ