พลังสื่อ พลังพลเมือง

การแสดงผลงานของเครือข่ายทศกัณฐ์ไทยวน — ลาวเวียง

เมื่อเด็กอยากเล่า ตอน โขนสด ผู้นำ รำ ฟ้อน ชีวิตที่เลือกได้ 

เสาไห้ราม่า

ณ ตลาดน้ำลาวเวียง (วัดตะเฆ) จ.สระบุรี

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ — ๑๙.๓๐ น.

 

 

Contact Us

ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน
(ASEAN Mass Communication Studies and Research Center/ AMSAR)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 9 ชั้น 3
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง  10400

  • : 6626976631

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

คณะ : บริหารธุรกิจ | บัญชี | เศรษฐศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | นิเทศศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายกิจการนักศึกษา | สำนักอำนวยการ | สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน

ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ | ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ | ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs |ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน |ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า | สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ | ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา | สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย | AEC Strategy Center

บริการวิชาการ : ศูนย์บริการวิชาการ | ศูนย์ภาษา UTCC | วารสารวิชาการ